บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยืน-กลาง) เปิดบ้านต้อนรับคณะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร “การจัดการงานบุคคล” ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีนักบริหารทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรม

ทั้งนี้ สมาคมฯ เล็งเห็นว่า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างกว้างขวางทางด้านการพัฒนาบุคลากร การคัดสรร พัฒนาบุคคลกร และการให้ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้ง เป็นองค์กรที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เพื่อการทุ่มเทในการทำงาน และผูกพันธ์กับองค์กร และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดไป