“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดคอร์สเพิ่มทักษะอาจารย์อาชีวะ จ.ระยอง ประยุกต์ความรู้สู่อาชีพเทรนด์ใหม่ปั้นเยาวชนสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ

“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดคอร์สเทรนนิ่งอาจารย์อาชีวะ จ.ระยอง ใน “โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ สร้างนวัตกรรมด้วย Hackathon สู่ Eco Education” ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเสริมทักษะบุคลากรวิทยาลัยอาชีวะทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็ก เรียนรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ จุดประกายให้นักศึกษา ต่อยอดสร้างธุรกิจ Start up แก่เยาวชน รองรับเทรนด์สังคมแห่งอนาคต

นายสรไนย เลิศอักษร กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ได้แก่กลุ่ม ปตท. เอสซีจี จีพีเอสซี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และยังมีบริษัทสมาชิกอีก 12 บริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอาชีวะ ผ่าน“โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมด้วย Hackathon สู่ โครงการ Eco Education” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรการศึกษา อาจารย์ใน วิทยาลัยอาชีวะทั้ง 2 แห่ง ใน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เกิดการการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมและแนวคิด ที่จะนำไปสู่การประกอบธุรกิจ และ Start up ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําแนวคิดดังกล่าว มาผสมผสาน สร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จํานวน 38 คน

“ในงานฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท SCGC หน่วยงาน Digital Capability & Innovation ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกผู้ก่อตั้งของสมาคมฯ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการให้แนวคิด Design Thinking หลักการของ Start up และเทคนิคการ Pitching เพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยังนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคต” นายสรไนย กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Eco Education ที่สมาคมฯ ขับเคลื่อนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นส่วนสำคัญของแนวคิด Beyond CSR เป็นการขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ของสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อยกระดับชุมชน ให้มีความสุขที่ยั่งยืน โดยการเข้าไปเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษา สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความ เข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและชุมชนต่อไป ได้ซึ่งเรียกว่า “Train the Trainer” ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จุดประกายเยาวชนที่จะค้นหาตัวเองในก้าวต่อไป ต่อการประกอบอาชีพให้สอดรับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและ การตลาด เพื่อเป็นการสร้างธุรกิจกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศ

นายสรไนย กล่าวด้วยว่า การดําเนินโครงการต่างๆ ของสมาคมเพื่อนชุมชนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ที่สําคัญต้องขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรม ระยอง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ร่วมกันใน การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและสร้างอาชีพแก่เยาวชนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

Latest posts