กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้การสนับสนุน หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) จัดงานโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร รณะนันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 2 นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กรรมการหลักสูตร และ นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล ประธานผู้อบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสเปิดหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย