นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี (กลาง) หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน (ที่ 1 จากขวา) คณะอนุกรรมด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ข้อมูลถึงความก้าวหน้าโครงการฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ “ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคใต้ เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้