กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประเมินการจำแนกผู้สูงอายุเพื่อออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ Smart EMS โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค และ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส.

โดยโครงการได้ศึกษาบริบทและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมนำข้อมูลมาประเมินความสามารถและศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกโดยใช้อุปกรณ์ระบบ IT ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม เมื่อเร็ว ๆ นี้