นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ประธานในพิธีเชิดชูเกียรตินวัตกรและคนดีซีพีแรม มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ พร้อมเข็มเกียรติยศ และโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับนวัตกร ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม รากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคนดี ผู้สร้างสรรค์คุณงามความดี รากฐานแห่งการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยมีผู้บริหารระดับสูงซีพีแรมเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

ในการเชิดชูเกียรติ “นวัตกรซีพีแรม” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 9 ปี โดยมีนวัตกรซีพีแรมสะสมกว่า 141 คน อีกทั้งยังมีผู้ที่มีคะแนนสะสมที่ใกล้ครบเกณฑ์นวัตกรอีกกว่า 353 ท่าน รวมทั้งสิ้นกว่า 494 ท่าน นวัตกรผู้ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อันเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์จากผลงานนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าให้กับองค์กร

การเชิดชูเกียรติ “คนดีซีพีแรม” โดยการเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณผู้กระทำคุณงามความดี ตามแนวทางขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ในการสร้างสรรค์คุณงาม ความดี คุณธรรม จริยธรรม และคุณประโยชน์แก่สังคม ที่จะช่วยจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ รวมถึงทุ่มเทอุทิศตน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ซีพีแรม จะมี “นวัตกร” ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี “คนดี” ผู้สร้างสรรค์ความดีงาม อันทรงคุณค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติ เป็นศักดิ์เป็นศรีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดไป