สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าส่งเสริมความเชื่อมั่น อสม. และแกนนำชุมชน เฝ้าระวังชุมชนห่างไกลโรคเบาหวาน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนำชุมชน การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ให้กับ อสม. และแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุมโพธิทอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น 140 คน

โดยแบ่งจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 : วันที่ 9 ตุลาคม 2566 และรุ่นที่ 2 : วันที่ 10 ตุลาคม 2566 พร้อมกันนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมมูลค่ากว่า 39,000 บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไป

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ. ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บริษัทดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

Latest posts