กรมปศุสัตว์ ยกระดับการขยายพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ สู่เกษตรกรด้วยวิธีการย้ายฝากตัวอ่อน ซึ่งปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีความพร้อม ทั้งด้านเครื่องมือและห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีด้านตัวอ่อน และการย้ายฝากตัวอ่อนที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ทำให้การผลิตตัวอ่อนแพะที่มีคุณภาพ และกระจายแพะสายพันธุ์ดี สู่เกษตรกรทั่วประเทศไทยและเกิดการปรับปรุงพันธุ์แพะได้วงกว้าง เนื่องจากแพะที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน จะไม่ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรม จากแพะแม่ตัวรับที่อุ้มทอง แต่จะมีพันธุกรรมชั้นดีจากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้คัดเลือกเท่านั้น ทำให้มีอัตราเจริญเติบโตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ให้ผลผลิตที่ดีตามสายพันธุ์ ปลอดจากโรคติดต่อ ช่วยย่นระยะเวลาการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป ลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ การย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ และศูนย์การวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอีก 10 แห่ง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการ ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมใกล้บ้านท่าน