ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่ายในงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล วัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน ประกอบด้วยนายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, นายพงศ์พันธ์ วงศ์ยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ, นายชลิต ผิวผ่อง ผู้แทนสื่อมวลชน และนางสาวสุธิดา ภู่พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

ประเภท “ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล”

รางวัลชนะเลิศ – นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “พลบค่ำ ณ สะพานวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ – นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “สายน้ำสายธารชีวิต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ – นายศิววงศ์ แซ่ล้อ ชื่อภาพถ่าย “คุ้งน้ำสมุทรปราการ”

รางวัลชมเชย – นางสาววิไลวรรณ งามเฉลียว ชื่อภาพถ่าย “อุ้มรัก”

ประเภท “ภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน”

รางวัลชนะเลิศ – นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “แบ่งปันความสุขสนุกสนานตามแบบฉบับชาวอิสลาม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ – นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “สามเกลอ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ – นายสมโภชน์ วงศ์ขร ชื่อภาพถ่าย “ตะวันชิงพลบ”

รางวัลชมเชย – นางสาววิณิชชา ปิ่นทอง ชื่อภาพถ่าย “ชาชักชาเย็นที่เย็นใจ”

ประเภท “ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน”

รางวัลชนะเลิศ – เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “จากรุ่นสู่รุ่น”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ – นางประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “ชาชักสายใยวัฒนธรรม”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ – นายไกรวุฒน์ จำปา ชื่อภาพถ่าย “มาเป็นคู่”

รางวัลชมเชย – นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “ลงลายทอง”