นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” และพิธีเปิด “อาคารถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตร” โดยมีนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับ ณพื้นที่ 45 ไร่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์   ต่อสังคมไทยทั้งมวลด้วยหลักธรรมภิบาล อีกทั้งการส่งมอบอาหารที่ดี มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ซีพีแรมจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารตามแนวทาง 3s ขององค์กร คือ FOOD SAFETY หรือความปลอดภัยทางอาหาร, FOOD SECURITY หรือความมั่นคงทางอาหาร และ FOOD SUSTAINABILITY หรือความยั่งยืนทางอาหาร และผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งก็คือ “เกษตรกร” ซีพีแรมมุ่งมั่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน ผ่านโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี หัวใจสำคัญของโครงการนี้ คือการบูรณาการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร กับการตลาดสู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมการบันทึกข้อมูล Online เพื่อติดตาม และควบคุมการเพาะปลูกให้เป็น ตามมาตรฐานที่กำหนด การใช้ Sensor ควบคุมการใช้น้ำอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ช่วงต้นก็ได้ส่งเสริมการปลูกกะเพรา และขยายผลสู่พืชผักอื่นอีกหลายชนิด รวมถึงข้าวหอมมะลิ ในเวลาต่อไป

ซีพีแรม ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางมุ่งสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม ส่งเสริมความรู้และอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมความรู้และอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างแบบอย่างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนด  จัดงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” บนพื้นที่ 45 ไร่ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางนวัตวิถี พิธีเปิดอาคารถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร มุ่งหวังให้เกษตรกร และชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี  ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการ องค์ความรู้ต่างๆ ในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเอง

ซีพีแรม ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงาน ทั่วประเทศ ตอกย้ำการสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยแนวทาง 3s ขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ เกษตรกรไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตลอดไป