สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ 2 นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและมีโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP/วิสาหกิจชุมชน/SMEs ได้แสดงศักยภาพสินค้าและสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยจัดหาและเชื่อมโยงตลาดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงและมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าหรือผู้ผลิต

ทางผู้จัดกิจกรรม Lampang Ceramic and Craft Fairs @Bangkok มีแนวคิดการจัดงานเพื่อต้องการเปิดประตูเมืองเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองลำปางให้เป็นที่รู้จักและเป็นการฉายภาพจังหวัดลำปางสู่สายตาของผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาจังหวัดลำปางให้ได้สัมผัสและรับรู้ว่าลำปางมีของดีสินค้าเด่น ด้วยจังหวัดลำปางกำหนดให้เป็นเมือง “ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง จึงจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Cluster) และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดีสินค้าเด่นจังหวัดลำปางทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดลำปาง นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ แบ่งเป็น สินค้าประเภทสมุนไพร 5 ราย สินค้าประเภทเซรามิก 35 ราย สินค้าประเภทอาหาร 31 ราย สินค้าประเภทไม้ 24 ราย และสินค้าประเภทผ้า ๒๓ ราย และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมพื้นที่การจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100,000 ราย