วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยสำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองลาดโตนด ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงทุ่งสองห้อง ความกว้าง 5.00 – 25.00 เมตร ความยาว 600 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองสาธารณประโยชน์ โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์) คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่, หน่วยทหารกองทัพไทย, กองสรรพาวุธเบาที่ ๑, กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒, ตำรวจ สถานีตำรวจทุ่งสองห้อง รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม