วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระศรีธรรมโศกมหาราช โดยพระอรหันต์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สร้างพระปรางค์ด้วยศิลาแลง และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระปรางค์

นอกจากนี้ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ได้ถูกนำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย

พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปัญโญ) เจ้าอาวาส เล่าว่า วัดพระบรมธาตุวรวิหารได้กำหนดจัดให้มีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการสรงน้ำพระบรมธาตุ และการห่มผ้าพระบรมธาตุ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดชัยนาท

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไม่เพียงแต่เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างน่าสนใจที่ให้ความรู้สึกราวกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีต เช่น เจดีย์พระบรมธาตุตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง โดยในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆ ปีจะมีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุที่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศพากันมาเที่ยวชม

ตั้งแต่สมัยโบราณเล่าต่อกันมาว่า “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกมหาราช ได้ส่งพระโอรส พระภัทรบดีศรีไชยนาท (ราชันขาว) มาสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ โดยพระเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (เกตุธาตุ) มาบรรจุลงในพระปรางค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชวินิจฉัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีพระราชวินิจฉัยสอดคล้องกันว่า พระเจดีย์องค์นี้สร้างก่อนสมัยขอมรุ่งเรือง แปลกกว่าที่อื่น เพราะ จำหลักจากหินทั้งองค์ และเป็นที่เลื่อมใสยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชได้มากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ทรงเชื่อว่า เป็นบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปราถรถนาแล้วสำเร็จ”

ในเวลาต่อๆ มา วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ได้รับการทำนุบำรุงจากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ เช่น พระนางจามเทวี พระมหาธรรมราชาลิไท พระเจ้าอู่ทอง รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 ทรงยกวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นโท และพระราชทานทรัพย์ หล่อหลวงพ่อเพชรจำลอง

  สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่

 • เจดีย์พระบรมธาตุ ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์เจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งต่อมุมขึ้นไปรองรับ ใต้องค์ระฆังมีซุ้มจระนำเล็ก ๆ 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระปรางค์นาคปรก 4 ทิศ หน้าบันของซุ้มจระนำมีสองชั้นซ้อนกัน มีปูนปั้นประดับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหนือฐานบัวหงาย 4 กลับอยู่ตรงกลาง หน้าตักกว้าง 23 ซม. สูงจากฐานจรดพระเศียร 31ซม. ทรงจีวรแบบห่มตอง หรือห่มเฉียง ผ้าสังฆาฏิพาดลงมาเกือบถึงฝ่าพระบาท ลักษณะของพระเศียรและพระพักตร์มีเค้าของศิลปะลพบุรี หรืออู่ทองรุ่นแรก ระหว่างซุ่มจระนำมีผนังทำเป็นมุมเหลี่ยมขึ้นไปรองรับองค์ระฆังและเหนือมุมระหว่างหน้าบันของซุ้มจระนำ ทำเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอีกหลายองค์เรียงรายอยู่โดยรอบ จากนั้นถึงองค์ระฆังทรงกลมรองรับ ปลีย่อส่วนบนสุดมีลักษณะเป็นโลกประดับ ทำนองเป็นฉัตรประดับอีกต่อหนึ่ง จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอู่ทอง (อยุธยาตอนต้น) ที่นิยมใช้เจดีย์เล็ก ๆ ประดับ

 • วิหาร สันนิฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมเจดีย์พระบรมธาตุ แต่ยังคงมีร่องรอยการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ภายหลัง ปัจจุบันพระวิหารดังกล่าวเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • พระอุโบสถ อยู่ทางด้านใต้ติดกับพระวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับพระวิหาร มีร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งมีพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปแบบสรรคบุรี ลงรักปิดทองขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปแบบสรรคบุรี รอบนอกพระอุโบสถมีใยเสมาสลักด้วยหินทรายเป็นศิลปกรรมแบบอยุธยา

 • แผ่นศิลาจารึก บันทึกข้อความของการฉลองการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ ปัจจุบันแผ่นศิลาจารึกประดิษฐานอยู่ที่ฝาผนังวิหารด้านหลังติดกับองค์พระธาตุ

 • หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปที่พระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างถวาย เล่าต่อกันมาว่า พระเจ้าอู่ทองให้หลวงพระงั่ว พระโอรส มายึดเมืองไชยนาท พระยาลิไทขอเมืองคืน เพราะไม่ต้องการทำสงครามให้ชาวบ้านเดือดร้อน ท้าให้มีการแข่งขันสร้างพระพุทธรูปจะดีกว่า ฝ่ายพระยาลิไทสร้าง “หลวงพ่อเพชร” พระเจ้าอู่ทองสร้าง “หลวงพ่อทอง” และพระยาลิไททรงสร้าง “พระพุทธสิหิงค์” ถวายอีกองค์ด้วย

 • หลวงพ่อเมตตาประทานพร เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อบูชาแล้วจะได้รับความเมตตารักใคร่จากคนทั่วไป

บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สมัยศรีวิชัย มีอายุกว่า 1,500 ปี มีความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเสริมบารมี ล้างอาถรรพ์ คุณไสย อุบัติเหตุ เภทภัยต่างๆ

 • พระพุทธบาทจำลอง รัชกาลที่ 5 ทรงถวายในคราวเสด็จประภาสต้น ปี พ.ศ. 2449 เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ บูชาแล้วเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมลูกหลาน วงศ์ตระกูล

 • หลวงพ่อยิ้ม เป็นพระพุทธรูปไสยยาสน์ บูชาแล้วมีความสุขกาย สบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข

 • พระนารายณ์ สร้างสมัยพระนางจามเทวี ในคราวมาบูรณะวัดพระบรมธาตุ ประมาณกว่า 1,000 ปี ช่วยขจัดศัตรู หมู่มาร

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อบูรณะพลับพลาพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

 • สมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นละ 20 บาท
 • สมทบทุนถวายเสาในต้นละ 10,000 บาท
 • สมทบทุนถวายเสานอกต้นละ 5,000 บาท

สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย จังหวัดชัยนาท ชื่อบัญชีวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เลขที่บัญชี 106-0-55102-0 / ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 091-742-6994, 097-952-4095