องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ได้ดำเนินการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ชื่อโครงการคลองสวยน้ำใส โดยน้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมจัด ”งานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกว่า 60 สถาบัน มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน และมีผลงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกว่า 800 ผลงาน โดยหวังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ตระหนักและรู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้กำหนดจัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

นายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “อบจ.นนทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการดำเนินการจะเน้นรูปแบบการทำงานเป็น 2 ส่วน ควบคู่กันไป ทั้งในส่วนการบริหารจัดการระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และในส่วนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกำลังสำคัญของสังคมคือ เยาวชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ในการจัดงานครั้งนี้ จึงได้นำเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรีดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ เริ่มจากภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สู่ภายนอกสถานศึกษา เมื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงจะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล”

พร้อมกันนี้ ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ได้กล่าวว่า

โซนที่ 1 การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงจัดแสดงพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งในปีนี้กลุ่มครูอาสา “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ทำกิจกรรมหล่อเหรียญพระรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ฟรี และโซนนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดแสดงผลงานการบริหารการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โซนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนจำนวนกว่า 70 บูท โดยภายในบูทนิทรรศการนำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงานจาก ซึ่งเราจะได้เห็นแนวความคิดต่างๆของนักเรียนในงานด้านสิ่งแวดล้อม

โซนที่ 3 พื้นที่การจัดแสดงความสามารถของเยาวชนนนทบุรี จากสถาบันการศึกษากว่า 60 สถาบัน

นอกจากนี้ภายในงานยังได้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ อาทิเช่น บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด, กิจกรรมเทิดพระเกียรติจากศาตร์แห่งพระราชา โดยกลุ่มครูอาสา ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา, เครือข่ายตลาดสีเขียวโดยมูลนิธิ เอ็มโอเอไทย,กิจกรรมพิเศษจาก กลุ่ม Pakdon, กลุ่มปันกันกรีน, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ Young Smart Farmer(YSF(, ข้าวออร์แกนิคจากธรรมธุรกิจ รวมถึงผักปลอดสารพิษจากสวนผักทุ่งดินดำ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” จะเป็นครั้งแรกที่ท่านจะได้รับชมและฟังเพลงใหม่จากการประพันธ์คำร้องและทำนองจากศิลปินชื่อดัง อ็อดคีรีบูน หรือ คุณรณชัย ถมยาปริวัฒน์ โดยคุณรณชัยได้กล่าวเสริมว่า “ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน เพลงและการแสดงที่ทำขึ้นมาใหม่นี้ ผมหวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและสร้างการกระหนักรู้ให้กับเด็กๆในการรู้จักใช้และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของเราครับ“

งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ