แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ 14 องค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ และประชาสังคม จับมือผนึกกำลังจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) : เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ร่วมจัดงานมหกรรม “พลังอ่านชายแดนใต้” ณ ตึก 58 สำนักวิทยบริการ อาคารชูเกียรติ (อนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี) ในงาน ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในงานมีกิจกรรมของเครือข่ายฯเทศกาลนิทานนานาชาติ , นิทรรศการนิทาน วรรณกรรมในฝักกริช ,ตลาดแบ่งปันหนังสือ, กิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย – อ่านสร้างสันติภาพ – อ่านสร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรม Workshop โรงเรียนการ์ตูนอ่านสร้างสุข, มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย, D.I.Y. ชั้นหนังสือนิทาน ฯลฯ และมีพิธีประกาศพันธสัญญาขององค์กรเครือข่ายศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านชายแดนใต้ 11 องค์กร โดยมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน

สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า“ทางแผนงานฯ ได้หนุนเสริมกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวางรากฐานพัฒนาศักยภาพและสุขภาพทุกด้านตั้งแต่ปฐมวัย การหนุนเสริมเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ เพราะเครือข่ายฯ จะได้ร่วมกันประยุกต์ใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมและวิถีชีวิต”

ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี / ผู้ประสานงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยการอ่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ทุกช่วงวัย การอ่านยังจะเป็นการเปิดโลกแห่งความรู้ให้แก่ผู้อ่านแล้วยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเสริมสร้างครอบครัวที่เปี่ยมสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไปการก่อตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านเกิดขึ้นกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เด็กและครอบครัว รวมไปถึงชุมชนได้เห็นคุณค่าของการอ่าน และยังร่วมขับเคลื่อนให้ “พลังของการอ่าน” เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต สร้างพลเมืองสร้างสรรค์และสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ และสันติสุขอย่างยั่งยืน

มาเรียม ชัยสันทนะ ผู้อำนวยการสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ อีกหนึ่งตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพลังอ่านชายแดนใต้ อีกหนึ่งเรี่ยวแรงสำคัญของกลุ่มที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กล่าวถึงงานนี้ว่า “พอได้ทราบข่าวของโครงการฯ ก็รีบตอบรับเข้าร่วมในทันที เพราะตนเองเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน อยากให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากการอ่านให้มากๆ จะได้มีความรู้ติดตัวเพื่อไปพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว หรือเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป”

ฮันซอลาห์ มะสง และ แวนูรดิน แวสะแลแม 2 อาสาสมัครจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ที่ได้รับทุนการศึกษาเยียวยาจากผลกระทบของปัญหาชายแดนใต้ ที่ปัจจุบันยังคงศึกษาเล่าเรียนอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้และมักจะแบ่งเวลามาช่วยทำงานเพื่อสังคมอยู่เสมอ ทั้ง 2 คนกล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อตอบแทนสังคม เราสองคนได้รับโอกาสดี ๆ เราก็อยากจะตอบแทนกลับสู่สังคมบ้างไม่มากก็น้อย ในวันนี้เรามาช่วยองค์กรลูกเหรียงจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ รักการอ่าน จากการเลือกอ่านนิทานเรื่องง่ายๆ เพื่อฝึกนิสัยให้น้อง ๆ รักการอ่านกันมากขึ้น”